Begrazing in rivierenland

Waar veiligheid en aantrekkelijke natuur elkaar ontmoeten
Op meer dan dertig plaatsen in Nederland wordt er gewerkt aan Ruimte voor de Rivier: dijkverleggingen, uiterwaardevergravingen, hoogwatergeulen, zomerbed- en kribverlagingen, ontpoldering en waterberging. Het gaat hier echter niet om veiligheid alleen. Ruimte voor de Rivier kent nog een tweede doelstelling: ruimtelijke kwaliteit. Riviergebieden worden door bovenstaande ingrepen veiliger worden, maar ook de ecologische, landschappelijke en economische functies dienen te worden versterkt. Een unieke dubbelopdracht die een veilig en mooi rivierlandschap oplevert.

Specifieke begrazingsexpertise
Hoewel de focus vooralsnog ligt op de herinrichting en minder op de beheersfunctie heeft Stichting Taurus de afgelopen tien jaar ook op dit specifieke gebied begrazingsexpertise opgebouwd. De vergravingen, dijkverleggingen en talloze kunstwerken hebben veelal als doel extra berging en benedenstrooms peilverlagingen. Regulier agrarisch gebruik is daarna vaak niet meer aan de orde. De gronden zijn te zeer hoogwatergevoelig en daarmee weinig aantrekkelijk voor boeren: er groeit geen strakke grasmat van Engels raaigras meer.

Uitdagende dubbeldoelstelling
Het klinkt zo mooi veiligheid en (ecologisch) interessante natuur hand in hand laten gaan. Het is echter een hele uitdaging om deze dubbeldoelstelling in te vullen. Een van de discussiepunten is bijvoorbeeld hoe in de toekomst bereikt kan worden dat de waterberging en het doorstroomprofiel in stand blijven en tegelijkertijd een hoge omgevingskwaliteit (natuur en landschap) wordt bewerkstelligd. Hoeveel natuur kan er nog in de uiterwaarden voorkomen, als de stromingsweerstand maatgevend is? Welk type vegetatie mag zich ontwikkelen en hoe strak/glad moeten de verlaagde uiterwaarden na oplevering beheerd worden? Hoe kan voorkomen worden dat het gebied in no time volloopt met wilgen? Vragen waar Stichting Taurus een eigentijdse visie op heeft en bovendien ruime praktijkervaring in heeft opgedaan. Een van de voorbeelden hiervan is het natuur- en veiligheidsproject in de Keentse Uiterwaarden. Maar ook met het Waterschap Aa en Maas en de gemeente Waalre wordt op dit gebied samengewerkt bijvoorbeeld in kleinschaliger projecten in respectievelijk de Meander Assendelft en langs de Tongelreep.

Adaptieve begrazing
Onze ervaring leert dat adaptieve begrazing juist voor dit soort gebieden en projecten een succesvolle aanpak is. Deze door Stichting Taurus ontwikkelde begrazingsoplossing is een uitstekende manier om binnen de strenge randvoorwaarden van rivierbeheer invulling te geven aan de tweede pijler van Ruimte voor de Rivier: een hoge omgevingskwaliteit. Adaptieve begrazing staat garant voor een veel gevarieerdere ecologische ontwikkeling dan puur mechanisch beheer. Het is bovendien goedkoper en levert ook nog eens een duurzaam bijproduct op: wildrundvlees.

Samen werken aan een veilig en aantrekkelijk rivierenland
Benieuwd wat Stichting Taurus voor u kan betekenen op dit gebied? Neem contact met ons op en maak een afspraak. We komen graag vertellen welke oplossingen wij voor uw terrein of project zien. Onze uitdaging: samen met u werken aan veilige en natuurlijk interessante riviergebieden.